امروز: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

تماس و مشاوره:

02126642024

صفحه اصلی لیست قیمت

 لیست قیمت محصولات آهنکست ( آرسس فولاد زرین آسیا )

 

تیرآهن کارخانه ذوب آهن ( سنگین ) تهران
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( انبار تهران )
تیر آهن ذوب سایز 12 سنگین
125
39/700/000
تیر آهن ذوب سایز 14 سنگین
155
41/500/000
تیر آهن ذوب سایز 16 سنگین
190
47/400/000
تیر آهن ذوب سایز 18 سنگین
230
57/400/000
تیر آهن ذوب سایز 20 سنگین
270
70/700/000
تیر آهن ذوب سایز 22 سنگین
320
84/200/000
تیر آهن ذوب سایز 24 سنگین
370
95/800/000
تیر آهن ذوب سایز 27 سنگین
430
111/000/000
تیر آهن ذوب سایز 30 سنگین
500
فروش ویژه

 

تیرآهن کارخانه ذوب آهن ( سنگین ) اصفهان
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( از اصفهان )
تیر آهن ذوب سایز 12 سنگین
125
39/000/000
تیر آهن ذوب سایز 14 سنگین
155
41/300/000
تیر آهن ذوب سایز 16 سنگین
190
47/000/000
تیر آهن ذوب سایز 18 سنگین
230
57/000/000
تیر آهن ذوب سایز 20 سنگین
270
70/000/000
تیر آهن ذوب سایز 22 سنگین
320
83/400/000
تیر آهن ذوب سایز 24 سنگین
370
94/200/000
تیر آهن ذوب سایز 27 سنگین
430
110/000/000
تیر آهن ذوب سایز 30 سنگین
500
137/000/000

 

تیرآهن کارخانه ذوب آهن ( کیلویی )
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( از اصفهان ) ریال
تیر آهن ذوب سایز 12 سنگین
125
320/000
تیر آهن ذوب سایز 14 سنگین
155
274/000
تیر آهن ذوب سایز 16 سنگین
190
250/000
تیر آهن ذوب سایز 18 سنگین
230
250/000
تیر آهن ذوب سایز 20 سنگین
270
256/000
تیر آهن ذوب سایز 22 سنگین
320
260/000
تیر آهن ذوب سایز 24 سنگین
370
256/000
تیر آهن ذوب سایز 27 سنگین
430
252/000
تیر آهن ذوب سایز 30 سنگین
500
268/000

 

تیرآهن کارخانه ذوب آهن ( سبک )
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( انبار تهران )
تیرآهن ذوب سایز 14 سبک
137
-
تیرآهن ذوب سایز 16 سبک
172
46/200/000
تیرآهن ذوب سایز 18 سبک
210
56/500/000
تیرآهن ذوب سایز 20 سبک
240
67/500/000

 

تیرآهن کارخانه فایکو ( شاخه )
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( انبار تهران ) ریال
تیر آهن فایکو سایز 14
137
34/600/000
تیر آهن فایکو سایز 16
175
45/000/000
تیر آهن فایکو سایز 18
210
55/700/000
تیر آهن فایکو سایز 20
255
65/500/000
تیر آهن فایکو سایز 22
310
71/000/000
تیر آهن فایکو سایز 24
350
92/000/000

 

تیرآهن کارخانه فایکو ( کیلو )
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( از کارخانه ) ریال
تیر آهن فایکو سایز 14
137
تماس بگیرید
تیر آهن فایکو سایز 16
175
تماس بگیرید
تیر آهن فایکو سایز 18
210
تماس بگیرید
تیر آهن فایکو سایز 20
255
254/000
تیر آهن فایکو سایز 22
310
254/000
تیر آهن فایکو سایز 24
350
254/000

 

تیرآهن کارخانه یزد ( شاخه )
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( انبار تهران ) ریال
تیر آهن یزدی سایز 14
135
34/400/000
تیر آهن یزدی سایز 16
170
44/400/000
تیر آهن یزدی سایز 18
200
54/500/000
تیر آهن یزدی سایز 20
240
65/200/000
تیر آهن یزدی سایز 22
300
76/700/000
تیر آهن یزدی سایز 24
345
90/800/000

 

تیرآهن کارخانه یزد ( کیلو )
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( از کارخانه ) ریال
تیر آهن یزدی سایز 14
135
تماس بگیرید
تیر آهن یزدی سایز 16
170
تماس بگیرید
تیر آهن یزدی سایز 18
200
تماس بگیرید
تیر آهن یزدی سایز 20
240
تماس بگیرید
تیر آهن یزدی سایز 22
300
255/000
تیر آهن یزدی سایز 24
345
255/000

 

تیرآهن کرمانشاه
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( انبار تهران ) ریال
تیرآهن کرمانشاه سایز 14 سبک
120
32/000/000
تیرآهن کرمانشاه سایز 14 سنگین
135
-
تیرآهن کرمانشاه سایز 16
170
42/900/000

 

تیرآهن ترک
نوع محصول
وزن ( KG )
قیمت ( انبار تهران ) ریال
تیرآهن ترک سایز 8 سبک
46
27/000/000
تیرآهن ترک سایز 8 سنگین
72
38/000/000
تیرآهن ترک سایز 10 سبک
65
37/000/000
تیرآهن ترک سایز 10 سنگین
100
54/000/000

 

تیرآهن ترک و اسپانیا ( کیلو )
نوع محصول
قیمت ( از مبدا ) ریال
تیر آهن ترک سایز 33
620/000
تیر آهن ترک سایز 36
630/000
تیر آهن ترک سایز 40
620/000
تیر آهن اسپانیا سایز 40
720/000
تیر آهن ترک سایز 45
630/000
تیر آهن ترک سایز 50
620/000
تیر آهن ترک سایز 55
670/000
تیر آهن ترک سایز 60
670/000

 

پروفیل
نوع محصول
قیمت (ریال)
پروفیل 125 - 210 کیلو (انبار تهران)
350/000
پروفیل 125 - 210 کیلو (از اصفهان)
345/000